Ogólne warunki współpracy i polityka prywatności

PLANETA REKLAMY – OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY​

Poniższe warunki określają zasady współpracy pomiędzy Planeta Reklamy Zuzanna Pułaczewska, zwanej dalej Planeta Reklamy, a kontrahentami, zwanymi dalej Zamawiającymi, z którymi nie zostały otwarte odrębne pisemne umowy.

§1. ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej i obowiązują po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Planetę Reklamy. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.
 2. Składając zamówienie po raz pierwszy, Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć aktualne kopie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z KRS oraz dokument potwierdzający nadanie NIP i REGON. Ponadto Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Planetę Reklamy o wszelkich zmianach w powyższych dokumentach.
 3. Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez osobę prawnie upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego z podaniem nazwy firmy, adresu, numeru telefonu oraz nazwiska osoby składającej zamówienie. Jeśli osoba składająca zamówienie nie widnieje w dokumentach rejestrowych, zobowiązana jest przesłać odrębne upoważnienie do reprezentowania Zamawiającego podpisane przez osobę wpisaną do KRS.
 4. Jeżeli w momencie składania zamówienia Zamawiający posiada przedterminowe zobowiązania finansowe w stosunku do Planety Reklamy, Planeta Reklamy zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia do momentu uregulowania zaległych zobowiązań.
 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Planetę Reklamy.
 6. Termin realizacji może ulec zmianie w przypadku wystąpienia przeszkód siły wyższej (m.in. klęski żywiołowe itp.) które wystąpiły po przyjęciu zamówienia i których Planeta Reklamy nie mogła przewidzieć. Dotyczy to także przeszkód spowodowanych przez dostawców Planety Reklamy. Planeta Reklamy zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o zaistnieniu tego rodzaju przeszkód, jak też o ich ustąpieniu. Ewentualne roszczenia Zamawiającego za powstałe w wyniku zaistniałych przeszkód szkody są w takich przypadkach wykluczone.
 7. Ceny towarów ustalone są na bazie EXW Łódź. 
 8. Po uzgodnieniu z Planetą Reklamy na zlecenie Zamawiającego towar może zostać dostarczony bezpośrednio przez Planetę Reklamy lub za pośrednictwem innego przewoźnika.
 9. Koszt dostawy pokrywa Zamawiający. W niektórych przypadkach wynikających z indywidualnych ustaleń, Planeta Reklamy może pokryć koszt dostawy pod 1 adres na terytorium Polski.
 10. Jeżeli wysyłka towaru zostaje opóźniona na życzenie lub z winy Zamawiającego, to przechowanie towaru może odbywać się również na koszt i ryzyko Zamawiającego.
 11. Planeta Reklamy nie ponosi odpowiedzialności związanej z zaginięciem towaru, jego uszkodzeniem podczas transportu, a także za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, które nastąpiły z winy przewoźnika.
 12. Planeta Reklamy nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieznacznych różnic w parametrach dostarczanych towarów.
 13. Zwrot zamówionego lub zakupionego towaru nie jest możliwy (z wyłączeniem par.2 pkt.10 i par. 4 pkt.17). W szczególnych przypadkach dział handlowy może wyrazić zgodę na zwrot towaru, co będzie się wiązało z pokryciem kosztów manipulacyjnych przez Zamawiającego. Wysokość kosztów manipulacyjnych zostanie potwierdzona przez Planetę Reklamy.

§3. PŁATNOŚCI

 1. Podstawową formą płatności jest zapłata przelewem przed dostawą lub gotówką przy odbiorze. Inne formy i terminy płatności wymagają indywidualnych ustaleń pomiędzy Planetą Reklamy a Zamawiającym.
 2. W przypadku opóźnień w płatnościach Planeta Reklamy zastrzega sobie prawo do naliczenia ustawowych odsetek za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.
 3. Jeśli Zamawiający posiada nieuregulowane zobowiązania Planeta Reklamy ma prawo wstrzymać realizację zlecenia lub odmówić wydania towaru. Zakupiony towar pozostaje własnością Planety Reklamy do momentu uregulowania płatności przez Zamawiającego.
 4. W przypadku gdy Zamawiający rezygnuje z realizacji złożonego zamówienia, zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Planetę Reklamy w związku z rozpoczęciem realizacji danego zamówienia.

§4. GWARANCJA, REKLAMACJE

 1. Planeta Reklamy gwarantuje jakość towarów i udziela gwarancji jakości towaru na okres 6 miesięcy licząc od dnia dostawy każdej partii towaru.
 2. Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu co do ilości i jakości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający ma obowiązek pisemnie poinformować Planetę Reklamy w możliwie najszybszym terminie.
 3. Ewentualne nieprawidłowości w części dostarczonego towaru nie upoważniają Zamawiającego do reklamowania całej dostawy.
 4. W przypadku stwierdzenia, że otrzymana przesyłka jest uszkodzona Zamawiający ma obowiązek sporządzenia protokołu podpisanego przez przewoźnika. Brak takiego protokołu pozbawia Zamawiającego prawa do składania reklamacji.
 5. Zamawiający ma obowiązek udostępnienia reklamowanego towaru Planecie Reklamy celem potwierdzenia wady.
 6. Reklamacje przyjmowane są w ciągu 7dni od daty otrzymania towaru (decyduje data wpłynięcia reklamacji do Planety Reklamy) przez Zamawiającego i rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji. Podstawą złożenia reklamacji jest przysłanie wypełnionego formularza zwrotu/reklamacji, dostępnego na stronie www.planetareklamy.eu
 7. Reklamacje nie są uwzględniane jeśli dotyczą szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub w związku z opóźnieniem w odbiorze towaru przez Zamawiającego.
 8. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenoszona jest na Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia towaru przed przekazaniem go osobie trzeciej. To samo dotyczy towaru przekazanego do znakowania przez osoby trzecie.
 9. Planeta Reklamy ponosi odpowiedzialność za realizację zamówienia wyłącznie w stosunku do Zamawiającego. Reklamacje wnoszone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.
 10. Planeta Reklamy może naprawić, bądź przyjąć jako zwrot, ewentualnie wymienić reklamowany towar, chyba że strony ustalą odpowiednie obniżenie ceny w terminie od 7 do 30 dni od dnia stwierdzenia przez Planetę Reklamy zasadność reklamacji i po zbadaniu istnienia zgłoszonych wad w siedzibie Planety Reklamy. Sposób załatwienia danego zgłoszenia reklamacyjnego określa Planeta Reklamy.
 11. Zamawiający traci uprawnienia wynikające z gwarancji jeżeli:
  1. nie zgłoszono reklamacji co do wad jawnych w terminie 7dni od dnia dostawy,
  2. nie wykaże, że uszkodzenia nie wynikają z błędów rozładunku, składowania.
 12. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty na rzecz Planety Reklamy za złożone zamówienie.
 13. Odpowiedzialność Planety Reklamy z tytułu wad towaru obejmuje wyłącznie szkody będące skutkiem zawinionego zachowania Planety Reklamy. Odpowiedzialnością Planety Reklamy nie są objęte tzw. szkody następcze oraz utracone korzyści. Co więcej, odpowiedzialność Planety Reklamy zawsze ograniczona jest do zapłaconej przez Zamawiającego ceny netto reklamowanego towaru i/lub usługi. Wszelkie dalej idące roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego ulegają wyłączeniu.
 14. Jakiekolwiek roszczenia Zamawiającego wobec Planety Reklamy z tytułu rękojmi są wyłączone.
 15. Planeta Reklamy nie ponosi odpowiedzialności za przydatność towaru do spodziewanego przez Zamawiającego celu, jeżeli Zamawiający nie sprecyzował na piśmie wszelkich warunków dotyczących towaru.
 16. Reklamowane towary będą przyjmowane wyłącznie z wypełnionym i podpisanym Formularzem Zwrotu/Reklamacji i pod warunkiem wcześniejszego, pisemnego (w tym poczta elektroniczna) uzgodnienia tego faktu z handlowcem Planety Reklamy, przez co należy rozumieć jednoznacznie wyrażone stanowisko handlowca Planety Reklamy wyrażające zgodę na zwrot. W przypadku reklamacji towaru bez wypełnionego i podpisanego Formularza Zwrotu/Reklamacji oraz bez wskazanego powyżej uzgodnienia z handlowcem, Planeta Reklamy zastrzega sobie prawo do odesłania towaru na koszt Zamawiającego.

§5. ZLECENIE USŁUGI ZNAKOWANIA TOWARU

 1. Zlecenie usługi znakowania towaru przyjmowane jest przez Dział Znakowania Planety Reklamy wyłącznie w formie pisemnej.
 2. Składając zlecenie Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć plik roboczy z grafiką 1:1 w formacie .ai, .eps, .cdr z podaniem kolorów według wzornika PANTONE (wzornik kolorów matowych). Tekst należy zamienić na krzywe. W przypadku grawerowania laserem akceptowane są pliki z grafiką czarno – białą. Dostarczenie pliku roboczego w formie niezgodnej z powyższymi wymaganiami wiąże się z dodatkowymi opłatami związanymi z adaptacją grafiki.
 3. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia na znakowanie towaru i rozpoczęcie jego realizacji następuje w momencie otrzymania przez Zamawiającego pisemnego potwierdzenia zlecenia i wizualizacji znakowania do akceptacji.
 4. Wstępny termin realizacji określany jest przez Dział Znakowania Planety Reklamy po pisemnej akceptacji wizualizacji znakowania przez Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji zlecenie nie zostanie zrealizowane.
 5. Potwierdzenie terminu realizacji przez Planetę Reklamy następuje po pisemnej akceptacji wzoru przez Zamawiającego. Akceptacja wzoru odbywa się na podstawie 1 egzemplarza produktu oznakowanego zgodnie z zatwierdzoną wizualizacją znakowania.
 6. Wzór do akceptacji wysyłany jest odpłatnie na koszt odbiorcy. Istnieje możliwość akceptacji wzoru na podstawie przesłanego drogą elektroniczną zdjęcia wzoru.
 7. Termin realizacji może ulec zmianie w następstwie wystąpienia przeszkód siły wyższej, niezależnych od Planety Reklamy, związanych np. z przerwami w dostawie prądu itp. Planeta Reklamy zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o zaistnieniu tego rodzaju przeszkód, jak też o ich ustąpieniu. Ewentualne roszczenia Zamawiającego za powstałe w wyniku zaistniałych przeszkód szkody są w takich przypadkach wykluczone.
 8. W wyniku procesów związanych ze znakowaniem jak również w związku z wadami ukrytymi towaru nieznaczna ilość towaru może ulec uszkodzeniu. W związku z tym Planeta Reklamy ma prawo dostarczyć do 3%mniej towaru pełnowartościowego w stosunku do zamówionej ilości. Koszty powstałe z tego tytułu pokrywa Zamawiający. Zamawiający zobowiązany jest uwzględnić możliwość zaistnienia powyższej sytuacji na etapie składania zlecenia na usługę znakowania towaru. W przypadku wymogu dostarczenia dokładnej ilości zamówionego towaru Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych. Planeta Reklamy zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować straty wynikające z uszkodzenia towaru na etapie znakowania.
 9. W zależności od podłoża i techniki znakowania Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia różnicy w kolorze pomiędzy ustalonym w zleceniu odcieniem skali PANTONE, a faktycznym kolorem na przedmiocie stanowiącym realizację zamówienia, w zakresie +/- 1 odcień. Tolerancja wymiarów elementu znakowanego wynosi +/- 3 %.
 10. Przy wznowieniu zlecenia Zamawiający zobowiązany jest pisemnie określić niezbędne parametry znakowania: kolor, wielkość, umiejscowienie.
 11. Planeta Reklamy nie ponosi odpowiedzialności za treść zleconą do oznakowania przez Zamawiającego. Planeta Reklamy nie ponosi odpowiedzialności związanej z ewentualnymi roszczeniami osób trzecich o odszkodowania za naruszenie ich praw. Wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw osób trzecich ponosi Zamawiający.
 12. Planeta Reklamy zastrzega sobie prawo, na co Zamawiający poprzez zlecenie usługi znakowania wyraża zgodę, do wykorzystania produktów oznakowanych grafiką zleconą przez Zamawiającego w materiałach reklamowych Planety Reklamy, na stronie internetowej www.planetareklamy.eu, jako próbek możliwości technicznych co do jakości i technik znakowania, oraz jako elementów będących częścią ekspozycji Planety Reklamy na targach branżowych.
 13. W przypadku rezygnacji Zamawiającego ze złożonego zlecenia na znakowanie towaru, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Planetę Reklamy w związku z rozpoczęciem realizacji zlecenia.
 14. W przypadku znakowania na towarze powierzonym Zamawiający zobowiązany jest do bezpłatnego udostępnienia próbki towaru celem wykonania testu znakowania.
 15. W przypadku  znakowania na towarze powierzonym Planeta Reklamy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte lub uszkodzenia mogące ujawnić się w trakcie procesu znakowania. W takiej sytuacji Planeta Reklamy zastrzega sobie prawo do niezwłocznego wstrzymania produkcji i poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.

§6. USTALENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w/w ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych warunków będą rozstrzygane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Planety Reklamy.
 3. Składając zamówienie lub zlecenie na znakowanie towaru w Planecie Reklamy Zamawiający akceptuje powyższe warunki współpracy.
 4. Szczegółowe informacje na temat zmian regulaminu „Planeta Reklamy – OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY” będą zamieszczane każdorazowo na witrynie internetowej www.planetareklamy.eu. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w regulaminie zmiany może złożyć na piśmie (decyduje data wpłynięcia do siedziby Planety Reklamy) lub elektronicznie na adres info@planetareklamy.eu sprzeciw wobec tych zmian w terminie 14 dni od daty informacji o proponowanych zmianach zamieszczonych na wskazanej witrynie internetowej. Niezłożenie w sposób wskazany powyżej sprzeciwu przez Zamawiającego oznaczać będzie akceptację zaproponowanych zmian w treści regulaminu.
 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1.
[Postanowienia ogólne]

1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności serwisu firmowego planetareklamy.eu która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych w serwisie przez Użytkownika.

§ 2.
[Definicje]

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
a. Administrator –Planeta Reklamy Zuzanna Pułaczewska, ul. Zakładowa 72/11, 92-402 Łódź,
b. Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie planetareklamy.eu
c. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem
planetareklamy.eu oraz wszelkie jej podstrony.
d. Strony – Administrator i Użytkownik.
e. Użytkownik – osoba fizyczna, odwiedzająca Serwis.

§ 3.
[Ochrona danych osobowych]

1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
2. Korzystanie z Serwisu wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich własnych danych osobowych.
3. Administrator może pozyskać i przetwarzać następujące dane osobowe:

1. imię i nazwisko
2. adres korespondencyjny
3. numer telefonu
4. adres poczty elektronicznej
5. nazwa firmy
6. numer NIP
7. adres prowadzenia działalności gospodarczej

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania oferty dla użytkownika. Dane osobowe będą przechowywane do 10 lat od dnia usunięcia konta Użytkownika lub do dnia wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, w zależności od tego, które z terminów nastąpi później. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie umowy na rzecz Użytkownika.
5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia usługi poprzez Serwis oraz umożliwienia Użytkownikom zakupu i realizacji usług poprzez Serwis,
6. Jeżeli Użytkownik zapisze się do newslettera, dane osobowe będą przetwarzane również w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, jednakże brak brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od nas. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się Użytkownika z newslettera.
7. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie zaufanym podwykonawcom Administratora, tj. dostawcom usług informatycznych, biurom księgowo-rachunkowym, firmom kurierskim i pocztowym oraz pośrednikom płatności.
8. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania za pomocą narzędzi Google Analytics, Google AdWords, Facebook Ads, Smartsupp, CallPage. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.

§4.
[Uprawnienia Użytkownika]

1. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je.
2. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu.
5. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.

§5.
[Szyfrowanie danych]

1. Administrator zobowiązuje się do szyfrowania transmisji danych w celu zabezpieczenia danych Użytkownika przechowywanych w systemie.
2. Każde połączenie Użytkownika z Serwisem jest szyfrowane i poufne.

§6.
[Techniczna ochrona danych]

1. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.
2. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
3. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

§7.
[Polityka cookies]

1. Dla wygody Użytkowników Serwis używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
2. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
3. W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
a. „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników;
b. „zabezpieczające” – służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług Serwisu;
c. „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
d. „funkcjonalne” – umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.;
e. „reklamowe” – umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
f. “integracyjne” – związane są z wykorzystywanymi w Serwisie usługami firm trzecich, np. Google Analytics,
4. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.
5. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

§8.
[Logi]

1. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:

a. – adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;
b. – czas nadejścia zapytania,
c. – czas wysłania odpowiedzi,
d. – nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
e. – informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
f. – adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link);
g. – informacje o przeglądarce użytkownika.

2. Dane gromadzone w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem.
3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

§9.
[Kontakt]

1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje jego dane osobowe.
2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@planetareklamy.eu